Kindcentrum Mondriaan en praktische zaken

Kindcentrum Mondriaan: Uw school in Krispijn – méér dan goed onderwijs.
 

De Mondriaan is een openbare basisschool in Dordrecht. Wij bieden onderwijs en opvang voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Daar waar geen passend onderwijs geboden kan worden wordt samen met de ouders / verzorgers actief gezocht naar de juiste plek voor hun kind. De Mondriaan is niet alleen een school voor de leerlingen, maar ook een school waarbij ouders kunnen rekenen op een actieve en betrokken ondersteuning. 

Naast regulier onderwijs, voornamelijk voor de leerlingen uit de wijk Oud-Krispijn, bieden wij NT2-onderwijs voor nieuwkomers in de leeftijd van 6-12 jaar. Dit onderwijs bieden wij aan voor alle denominaties in de gehele stad en de omliggende regio.

In het verlengde van ons onderwijs bieden wij peuteropvang, voor-en naschoolse opvang, een ouderontmoetingspunt en een uitgebreid zorgsysteem voor leerlingen en ouders / verzorgers. 
 

Praktische zaken:

Bewegingsonderwijs

De groepen 3 t/m 8 krijgen op dinsdag en donderdag bewegingsonderwijs. De lessen worden gegeven door de vakleerkracht. We maken gebruik van de sporthal en de speelzaal voor de binnenlessen. Daarnaast worden van april tot oktober op de buitenaccommodatie vlak naast de school ook lessen gegeven.

Schoolzwemmen
Op dinsdag krijgen de kinderen uit groep 4 zwemles. De kinderen moeten dan hun zwemspullen meenemen.

Gymspullen
Voor het volgen van bewegingsonderwijs is gymkleding verplicht. Een gympak of een korte broek en T-shirt is goed. Het is heel fijn als de kinderen sportschoenen hebben. Niet alleen voor de hygiëne maar ook voor de bescherming van de voeten tijdens de lessen. Zonder gymkleding kunnen de lessen dus niet gevolgd worden. Wilt u er voor zorgen dat uw kind op de dagen dat het gymles heeft, gymkleren in een tas mee naar school neemt?

Fietsen
In overleg met ouders kunnen leerlingen met de fiets komen.
Aangezien we met de leerlingen van de hogere groepen regelmatig op stap gaan hebben alle leerlingen vanaf groep 5 een goed werkende fiets nodig. Vanaf groep 6 gaan we regelmatig op de fiets naar allerlei activiteiten toe. Voor een sportactiviteit zoals schaatsen, zwemmen en klimmen of een biologieles in de Biesbosch of de Merwelanden hebben we altijd vervoer nodig. Een bus is heel duur en daar waar mogelijk zullen we proberen op de fiets te gaan. Wilt u er in dat geval a.u.b. voor zorgen dat uw kind een goed werkende fiets met slot heeft.

School op Seef
We hechten er veel belang aan dat de leerlingen veilig aan het verkeer deel kunnen nemen. De school is daarom gecertificeerd voor het School op Seef label. Een van de collega’s organiseert samen met de verkeersouders en een externe verkeersleerkracht gedurende het schooljaar diverse verkeersactiviteiten in en rondom de school.
We zijn hier erg blij mee want op deze wijze kunnen we de leerlingen leren hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.
Bij het uitvoeren van de verkeersactiviteiten doen we af en toe ook een beroep op u, ouders en/of verzorgers.

Gezondheid en opvoeding
Om de vijf à zes weken is de schoolarts met een assistente aanwezig. Elk jaar worden de leerlingen van groep 2, 4 en 7 speciaal gevolgd en onderzocht.
Verder is er op school een multidisciplinair team dat problemen op het gebied van leren, opvoeding en gezondheid bespreekt.
Hierin zitten de interne begeleiders van de school, de schoolarts, de Ouder-kind coach en de orthopedagoog. Via de interne begeleider kan (na uw toestemming) gesignaleerde problematiek besproken worden. U kunt met vragen en problemen altijd bij de interne begeleider terecht.

Toetsen en rapporten
De leerlingen krijgen door het jaar heen diverse toetsen en testen om hun ontwikkeling te kunnen volgen. De leerlingen van groep 2 krijgen aan het eind van het jaar een rapport. Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen drie keer per jaar een rapport. Voor het rapport krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. In groep 6 en 7 krijgen de leerlingen de Cito-entreetoets. In groep 8 krijgen de kinderen een Cito-eindtoets, die meehelpt bij de keuze van de school voor Voortgezet Onderwijs.

Onderwijsresultaten
Om de prestaties van de leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied te volgen maken we naast onze eigen inzichten gebruik van een aantal instrumenten. Allereerst zijn dat de methodegebonden toetsen. Daarnaast maken we voor de groepen 1 en 2 gebruik van het ontwikkelingsvolgsysteem van Memelink. Voor alle groepen wordt gebruik gemaakt van de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. In groepen 6 en 7 wordt standaard de entreetoets afgenomen.
In groep 8 wordt de eindtoets van Cito afgenomen. De score van dit jaar was conform de verwachtingen 535.2. Ruim boven de norm van de inspectie.

2015-2016        2016-2017        2017-2018
532,6                    532,7                 535,2

De resultaten van de Cito toetsen worden vergeleken met de landelijke normering. Voor groep 8 worden de uitkomsten vergeleken met vergelijkbare scholen.
De resultaten van de tussentijdse toetsen liggen over het algemeen op het landelijke gemiddelde met uitzondering van de toetsen begrijpend lezen en woordenschat. De resultaten van deze laatste twee toetsen liggen vaak onder het landelijke gemiddelde.
De scores van de cito eindtoets lagen het laatste jaar boven het landelijk gemiddelde van alle scholen.
Alle scores liggen in meer of mindere mate boven de minimumnorm van de onderwijsinspectie.
Begrijpend lezen en woordenschat blijven belangrijke aandachtspunten voor de leerlingen (en voor het team) van obs Mondriaan. We zijn nog niet tevreden over de bereikte eindresultaten tot nu toe. Uit de gegevens van het leerlingvolgsysteem kunnen we wel aflezen dat we momenteel op de goede weg zijn naar hogere leeropbrengsten. We streven ernaar om op alle toetsen minimaal op het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen te scoren.

Contacten met ouders
Alle leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 plannen één keer per jaar een huisbezoek. Dit huisbezoek vinden we heel belangrijk om ook in een andere omgeving eens over uw kind en zijn / haar ontwikkeling te praten. In de groepen 5 t/m 8 organiseren we 2 keer per jaar zogenaamde ambitiegesprekken met leerlingen. Verder hebben we aan het begin van het schooljaar een kennismakingsmoment. U kunt dan kennismaken met de groepsleerkracht(en) en er wordt verteld wat er gedurende het schooljaar gaat gebeuren. Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd om het rapport van uw kind met de leerkracht te bespreken. Ook het Voortgezet Onderwijs komt in groep 8 ter sprake.

Verzuim
Als uw kind ziek is, wilt u dit dan telefonisch aan de leerkracht mededelen. Moet uw kind naar de dokter, tandarts enz. wilt u dan proberen dit zo veel mogelijk na schooltijd te plannen of op woensdagmiddag.

Verlof
Zonder toestemming van de schoolleiding mag niemand van school wegblijven.
Ter gelegenheid van bijzondere dagen zoals huwelijk, begrafenis, slachtfeest, suikerfeest e.d. kan een dag verlof gegeven worden. Ander verlof wordt al dan niet in overleg met Bureau Leerplicht door de directie verleend. Verlof om op vakantie te gaan kan alleen worden gegeven als een kind niet op vakantie kan gaan vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders (bijv. een beroep in de horeca of toeristische sector). Het moet de enige gezinsvakantie in het schooljaar betreffen. De aanvraag dient minimaal acht weken van tevoren worden ingediend en moet vergezeld gaan van een werkgeversverklaring. Het aanvraagformulier voor extra verlof is op school verkrijgbaar.
Bij ongeoorloofd verzuim loopt u de kans op een hoge geldboete.
De school en de afdeling leerplicht controleren streng en houden zich aan bovenstaande regels.
Bij twijfel kunt u altijd Bureau Leerplicht Drechtsteden bellen:
telefoon: 078-7708500 mevr. Micaela van der Wouden.

Schoolfonds
Medezeggenschapsraad en het team hebben de vrijwillige ouderbijdrage en de reis bedragen voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op:
Gezin met één kind                                € 41,00
Gezin met twee kinderen                       € 39,00 per kind
Gezin met drie of meer kinderen            € 37,00 per kind
In de onderbouw zijn de bedragen voor zomerfeest en schoolreis lager dan in groep 5 t/m 8. Hierdoor wordt er gespaard voor het schoolkamp en afscheid in groep 8.
Het bedrag kan in één keer betaald worden of per maand.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een formulier waarop de bedragen zijn vermeld. Op dit formulier kunt u ook aangeven hoe u wilt betalen.

Medezeggenschapsraad
Op obs Mondriaan is een groep ouders en leerkrachten actief in de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. Deze groep praat mee over zaken die op school geregeld moeten worden.
De MR komt een aantal keren per jaar bij elkaar om te vergaderen. Wilt u een vergadering meemaken of MR-lid worden, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande MR-leden.
Teamleden MR:
Yvonne Aarts (voorzitter), Janneke Kwakernaak.
Ouders MR:
Mevr. Karacaoglan, mevr. Boz en mevr. Sultem

Klachtenregeling OPOD en vertrouwenspersoon
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. 
Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen.
De klachtenregeling kent de bepaling dat een klager zijn klacht kan indienen bij het bestuur of rechtstreeks bij een onafhankelijke klachtencommissie. De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie die is ondergebracht in de “Stichting Onderwijsgeschillen”.

Privacy
Op 25 mei 2018 is de handhaving op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gesteld. Deze wet stelt eisen aan het omgaan met persoonsgegevens. Ook OPOD heeft hiermee te maken. Voor nadere informatie betreffende het OPOD privacy beleid verwijzen wij graag naar de website.