NT2

Kindcentrum Mondriaan is naast een reguliere multiculturele basisschool in Oud Krispijn, het NT2- expertisecentrum van Dordrecht. Alle nieuwkomers krijgen gedurende één tot anderhalf jaar intensief taalonderwijs op onze school. Daarna stromen zij uit naar scholen in de omgeving van waar zij wonen. Gedurende het jaar vindt er instroom in de heterogene NT2-groepen plaats. Het curriculum is eigentijds en veelal zelf ontwikkeld, gericht op het aanbieden van Nederlandse taal.
 
Onze school heeft zes NT2-(schakel)groepen en negen reguliere groepen. In de reguliere groepen ligt het accent ook op het taalonderwijs (gezien de populatie), maar worden reguliere methodes gevolgd, vergelijkbaar met andere basisscholen.
 
De NT2-opvang is bestemd voor:
Neveninstromers van 6-12 jaar: Neveninstromers zijn kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, die rechtstreeks uit het land van herkomst het basisonderwijs instromen en het Nederlands niet of nauwelijks beheersen.
Er zijn ook kinderen die niet vallen onder de groep: Neveninstromers, maar toch te weinig de Nederlandse taal beheersen om succesvol basisonderwijs te kunnen volgen. Het betreft hier de volgende groepen leerlingen:
  • Antilliaanse, Arubaanse, Surinaamse en Zuid-Afrikaanse kinderen die nog maar kort in Nederland wonen;
  • Neveninstromers die wat langer dan een jaar in Nederland wonen, maar nog onvoldoende Nederlands beheersen;
  • Kinderen met een dubbele nationaliteit waaronder de Nederlandse, die net in Nederland wonen en de taal onvoldoende beheersen.
Broertjes / zusjes van neveninstromers in de leeftijd van 4 en 5 jaar kunnen naar keuze van de ouders ook tijdelijk onderwijs krijgen op kindcentrum Mondriaan. Zij worden geplaatst in een kleutergroep.
 
Onderwijs in de NT2-opvang:
De leerlingen worden voor 40 tot 60 lesweken ingeschreven en geplaatst in een opvanggroep. De groepen zijn samengesteld op basis van de leeftijd van de leerlingen. Een groep wordt begeleid door een leerkracht en een onderwijsassistent en bestaat normaliter uit ca. 15 leerlingen.
In de opvanggroepen wordt gewerkt met een intensief programma Nederlands als tweede taal (NT2). Hiernaast wordt er ook gewerkt aan technisch en begrijpend lezen, rekenen, klankonderwijs en spelling, natuur, verkeer, bewegingsonderwijs en creatieve vakken. Het aanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op de individuele leerbehoefte van de leerling. Naast de hiervoor genoemde zaken wordt ook veel aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling / redzaamheid.
Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld.
 
Uitstroom:
Er zijn vaste uitstroommomenten na de vakanties. Een leerling die ongeveer een jaar in de opvang onderwijs heeft genoten, wordt bij het eerstvolgende uitstroommoment getoetst en besproken.
 
De volgende uitstroomcriteria worden gehanteerd:
  1. De leerling heeft het gehele mondelinge taalprogramma voldoende doorlopen. De leerling heeft op de Taaltoets Alle Kinderen scores die overeenkomen met de landelijk gemiddelde uitstroomscores.
  2. De leerling heeft een lees- en rekenniveau dat niet al te veel onder dat van de reguliere groepsgenoten ligt. Over het algemeen ligt het niveau wel lager. Dit is ook afhankelijk van de vooropleiding in het thuisland.
  3. Voldoende zelfredzaamheid om zich te handhaven in een reguliere groep.
Leerlingen die niet aan bovengenoemde criteria voldoen krijgen een verlenging. In de verlenging wordt verder gewerkt aan de mondelinge taalbeheersing. Indien nodig wordt er nader onderzoek gedaan. Na de verlenging zal de leerling uitstromen naar de school van eerste aanmelding of van de keuze van de ouders, dan wel naar een passende vorm van onderwijs.
Als een leerling uitstroomt is er een overdracht naar de leerkracht  / IB-er van de ontvangende school. Gedurende een paar maanden na terugplaatsing houdt de NT2-opvang contact met de ontvangende school om eventuele knelpunten door te spreken. Desgewenst kunnen adviezen worden gegeven voor de aanpak.
 
Aanmelden:
U maakt een afspraak met de unitleider (Natasha Retel tel. 078-6130636).
  • De unitleider voert met u een intakegesprek.
  • De unitleider neemt indien nodig een taaltestje af op kindcentrum Mondriaan.
  • Aan de hand van een gesprek en de uitslagen van de testjes wordt bepaald in hoeverre een leerling al dan niet kan worden toegelaten.
  • Als de leerling kan worden toegelaten gebeurt dat zo snel mogelijk.
 
Schooltijden:
Maandag:            8.30 – 14.30 uur
Dinsdag:              8.30 – 14.30 uur
Woensdag:          8.30 – 13.00 uur
Donderdag:         8.30 – 14.30 uur
Vrijdag:                8.30 – 14.30 uur
 
Op alle dagen is de school vanaf 8.15 uur geopend.
 
Nog belangrijk om te weten:
Sommige kinderen wonen verder van Kindcentrum Mondriaan. Zij moeten met het openbaar vervoer naar school komen, al dan niet onder begeleiding van een volwassene. In die gevallen wordt voor deze leerlingen / begeleiders een abonnement op het openbaar vervoer verstrekt. Het overblijven tussen de middag is in alle gevallen gratis.
 
Contactgegevens:
School:            Kindcentrum Mondriaan
Unitleider:        Natasha Retel
Adres:              Jacob Marisstraat 80
                        3314TK  Dordrecht
Telefoon:          078-6130936  
E-mail:             Natasha.retel@nestas-scholengroep.nl